首页古诗正文
导航

悯农古诗带拼音

一:[悯农古诗带拼音]带拼音的古诗


敕勒歌(chìlègē) 北朝乐府(běicháoyuèfǔ)
 
敕勒川(chìlèchuān),阴山下(yīnshānxià),天似穹庐(tiānshìqiónglú),笼盖四野(lónggàisìyě)。天苍苍(tiāncāngcāng),野茫茫(yěmángmáng),风吹草低见牛羊(fēngchuīcǎodījiànniúyáng)。
 
2、咏(yǒng) 鹅(é)    骆(jià)宾(bīn)王(wáng).
 
鹅(é)  鹅(é)  鹅(é),曲(qǔ)项(xiàng)向(xiàng)天(tiān)歌(gē)。白(bái)毛(máo)浮(fú)绿(lǜ)水(shuǐ),红(hóng)掌(zhǎng)拨(bō)清(qīng)波(bō)。
 
3、咏(yǒng)  柳(liǔ)     贺知章(hèzhīzhāng).
 
碧玉妆成一树高(bìyùzhuāngchéngyīshùgāo),万条垂下绿丝绦(wàntiáochuíxiàlǜsītāo)。不知细叶谁裁出(búzhīxìyèshuícáichū),二月春风似剪刀(èryuèchūnfēngsìjiǎndāo)。
 
4、登(dēng)鹳(guàn)雀(què)楼(lóu)    王(wáng)之(zhī)涣(huàn).
 
白(bái)日(rì)依(yī)山(shān)尽(jìn),黄(huáng)河(hé)入(rù)海(hǎi)流(liú)。欲(yù)穷(qióng)千(qiān)里(lǐ)目(mù),更(gèng)上(shàng)一(yì)层(céng)楼(lóu)。
 
5、春(chūn)  晓(xiǎo)    孟浩然(mènghàorán).
 
春眠不觉晓(chūnmiánbùjuéxiǎo),处处闻啼鸟(chùchùwéntíniǎo)。夜来风雨声(yèláifēngyǔshēng),花落知多少(huāluòzhīduōshǎo)。
 
6、出(chū)  塞(sāi)    王昌龄(wángchānglíng).
 
秦时明月汉时关(qínshímíngyuèhànshíguān),万里长征人未还(wànlǐchángzhēngrénwèihái)。但使龙城飞将在(dànshǐlóngchéngfēijiāngzài),不教胡马度阴山(bújiāohúmǎdùyīnshān)。
 
7、鹿(lù)  柴(chái)    王维(wángwéi).
 
空山不见人(kōngshānbújiànrén),但闻人语响(dànwénrényǔxiǎng)。返影入深林(fǎnyǐngrùshēnlín),复照青苔上(fùzhàoqīngtāishàng)。
 
8、送元二使安西(sòngyuánèrshǐānxī)    王维(wángwéi).
 
渭城朝雨浥轻尘(wèichéngcháoyǔyàqīngchén),客舍青青柳色新(kèshèqīngqīngliǔsèxīn)。劝君更尽一杯酒(quànjūngèngjìnyībēijiǔ),西出阳关无故人(xīchūyángguānwúgùrén)。
 
9、九月九日忆山东兄弟(jiǔyuèjiǔrìyìshāndōngxiōngdì)    王维(wángwéi).
 
独在异乡为异客(dúzàiyìxiāngwéiyìkè),每逢佳节倍思亲(měiféngjiājiébèisīqīn)。遥知兄弟登高处(yáozhīxiōngdìdēnggāochù),遍插茱萸少一人(biànchāzhūyúshǎoyīrén)。
 
10、静夜思(jìngyèsī)     李白(lǐbái).
 
床前明月光(chuángqiánmíngyuèguāng),疑是地上霜(yíshìdìshàngshuāng)。举头望明月(jǔtóuwàngmíngyuè),低头思故乡(dītóusīgùxiāng)。
 
11、古朗月行(gǔlǎngyuèháng)     李白(lǐbái)              .小时不识月(xiǎoshíbúshíyuè),呼作白玉盘(hūzuòbáiyùpán)。又疑瑶台镜(yòuyíyáotáijìng),飞在青云端(fēizàiqīngyúnduān)。仙人垂两足(xiānrénchuíliǎngzú),桂树何团团(guìshùhétuántuán)。白兔捣药成(báitùdǎoyàochéng),问言与谁餐(wènyányǔshuícān)?蟾蜍蚀圆影(chánchúshíyuányǐng),大明夜已残(dàmíngyèyǐcán)。羿昔落九乌(yìxīluòjiǔwū),天人清且安(tiānrénqīngqiěān)。阴精此沦惑(yīnjīngcǐlúnhuò),去去不足观(qùqùbùzúguān)。忧来其如何(yōuláiqírúhé),凄怆摧心肝(qīchuàngcuīxīngān)。
 
12、望庐山瀑布(wànglúshānpùbù)     李白(lǐbái).
 
日照香炉生紫烟(rìzhàoxiānglúshēngzǐyān),遥看瀑布挂前川(yáokànpùbùguàqiánchuān)。飞流直下三千尺(fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ),疑是银河落九天(yíshìyínhéluòjiǔtiān)。
 
13、赠汪伦(zèngwānglún)     李白(lǐbái).
 
李白乘舟将欲行(lǐbáichéngzhōujiāngyùháng),忽闻岸上踏歌声(hūwénànshàngtàgēshēng)。桃花潭水深千尺(táohuātánshuǐshēnqiānchǐ),不及汪伦送我情(bùjíwānglúnsòngwǒqíng)。
 
14、早发白帝城(zǎofābáidìchéng)    李白(lǐbái).
 
朝辞白帝彩云间(zhāocíbáidìcǎiyúnjiān),千里江陵一日还(qiānlǐjiānglíngyīrìhái)。两岸猿声啼不住(liǎngànyuánshēngtíbùzhù),轻舟已过万重山(qīngzhōuyǐguòwànchóngshān)。
 
15、望天门山(wàngtiānménshān)    李白(lǐbái).
 
天门中断楚江开(tiānménzhōngduànchǔjiāngkāi),碧水东流至此回(bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí)。两岸青山相对出(liǎngànqīngshānxiāngduìchū),孤帆一片日边来(gūfānyípiànrìbiānlái)。
 
16、相思(xiāngsī)    王维(wángwéi).
 
红豆生南国(hóngdòushēngnánguó),春来发几枝(chūnláifājǐzhī)?愿君多采撷(yuànjūnduōcǎixié),此物最相思(cǐwùzuìxiāngsī)。
 
绝句(juéjù)   杜甫(dùfǔ)
 
两个黄鹂鸣翠柳(liǎnggèhuánglímíngcuìliǔ),一行白鹭上青天(yìxíngbáilùshàngqīngtiān)。窗含西岭千秋雪(chuānghánxīlǐngqiānqiūxuě),门泊东吴万里船(ménbódōngwúwànlǐchuán)。
 
17、游子吟(yóuzǐyín)    孟郊(mèngjiāo).
 
慈母手中线(címǔshǒuzhōngxiàn), 游子身上衣(yóuzǐshēnshàngyī)。临行密密缝(línxíngmìmìfeng), 意恐迟迟归(yìkǒngchíchíguī)。谁言寸草心(shuíyáncùncǎoxīn)。 报得三春晖(bàodésānchūnhuī)。
 
 
 
18、江雪(jiāngxuě)    柳宗元(liǔzōngyuán).
 
千山鸟飞绝(qiānshānniǎofēijué),万径人踪灭(wànjìngrénzōngmiè)。孤舟蓑笠翁(gūzhōusuōlìwēng),独钓寒江雪(dúdiàohánjiāngxuě)。
 
19、赋得古原草送别(fùdégǔyuáncǎosòngbié)  白居易(báijūyì)
 
离离原上草(lílíyuánshàngcǎo),一岁一枯荣(yīsuìyīkūróng)。野火烧不尽(yěhuǒshāobújìn),春风吹又生(chūnfēngchuīyòushēng)。
 
远芳侵古道(yuǎnfāngqīngǔdào),晴翠接荒城(qíngcuìjiēhuāngchéng)。又送王孙去(yòusòngwángsūnqù),萋萋满别情(qīqīmǎnbiéqíng)。
 
20、悯农(mǐnnóng)(两首(liǎngshǒu))
 
李绅(lǐshēn).   其一(qíyī).
 
春种一粒粟(chūnzhǒngyīlìsù),秋收万颗子(qiūshōuwànkēzǐ)。四海无闲田(sìhǎiwúxiántián),农夫犹饿死(nóngfūyóuèsǐ)!
 
李绅(lǐshēn).   其二(qíèr).
 
锄禾日当午(chúhérìdāngwǔ),汗滴禾下土(hàndīhéxiàtǔ)。谁知盘中餐(shuízhīpánzhōngcān),粒粒皆辛苦(lìlìjiēxīnkǔ)。
 
21、寻隐者不遇(xúnyǐnzhěbùyù)   贾岛(jiǎdǎo).
 
松下问童子(sōngxiàwèntóngzǐ),言师采药去(yánshīcǎiyàoqù)。只在此山中(zhīzàicǐshānzhōng),云深不知处(yúnshēnbúzhīchù)。
 
22、山行(shānxíng)    杜牧(dùmù).
 
远上寒山石径斜(yuǎnshànghánshānshíjìngxié),白云生处有人家(báiyúnshēngchùyǒurénjiā)。停车坐爱枫林晚(tíngchēzuòàifēnglínwǎn),霜叶红于二月花(shuāngyèhóngyúèryuèhuā)。
 
23、清明(qīngmíng)    杜牧(dùmù).
 
清明时节雨纷纷(qīngmíngshíjiéyǔfēnfēn),路上行人欲断魂(lùshangxíngrényùduànhún)。借问酒家何处有(jièwènjiǔjiāhéchùyǒu)?牧童遥指杏花村(mùtóngyáozhǐxìnghuācūn)。
 
24、元日(yuánrì)    王安石(wángānshí).
 
爆竹声中一岁除(bàozhúshēngzhōngyīsuìchú),春风送暖入屠苏(chūnfēngsòngnuǎnrùtúsū)。千门万户曈曈日(qiānménwànhùtóngtóngrì),总把新桃换旧符(zǒngbǎxīntáohuànjiùfú)。
 
25、泊船瓜洲(bóchuánguāzhōu)    王安石(wángānshí).
 
京口瓜洲一水间(jīngkǒuguāzhōuyīshuǐjiān),钟山只隔数重山(zhōngshānzhīgéshùzhòngshān)。春风又绿江南岸(chūnfēngyòulǜjiāngnánàn),明月何时照我还(míngyuèhéshízhàowǒhái)?
 
26、夏日绝句(xiàrìjuéjù)    李清照(lǐqīngzhào).
 
生当作人杰(shēngdāngzuòrénjié),死亦为鬼雄(sǐyìwéiguǐxióng)。至今思项羽(zhìjīnsīxiàngyǔ),不肯过江东(bùkěnguòjiāngdōng)。
 
27、小池(xiǎochí)     杨万里(yángwànlǐ).
 
泉眼无声惜细流(quányǎnwúshēngxīxìliú),树阴照水爱睛柔(shùyīnzhàoshuǐàijīngróu)。小荷才露尖尖角(xiǎohécáilòujiānjiānjiǎo),早有蜻蜓立上头(zǎoyǒuqīngtínglìshàngtóu)。
 
28、江上渔者(jiāngshàngyúzhě)   范仲淹(fànzhòngyān)
 
江上往来人(jiāngshàngwǎngláirén),但爱鲈鱼美(dànàilúyúměi)。 君看一叶舟(jūnkànyīyèzhōu),出没风波里(chūmòfēngbōlǐ)。
 
29、回乡偶书(huíxiāngǒushū)     贺知章(hèzhīzhāng).
 
少小离家老大回(shǎoxiǎolíjiālǎodàhuí),乡音无改鬓毛衰(xiāngyīnwúgǎibìnmáoshuāi)。儿童相见不相识(értóngxiāngjiànbúxiāngshí),笑问客从何处来(xiàowènkècónghéchùlái)。
 
30、梅花(méihuā)    王安石(wángānshí).
 
墙角数枝梅(qiángjiǎoshùzhīméi),凌寒独自开(línghándúzìkāi)。遥知不是雪(yáozhībúshìxuě),为有暗香来(wéiyǒuànxiānglái)。
 
31、江畔独步寻花(jiāngpàndúbùxúnhuā)     杜甫(dùfǔ).
 
黄四娘家花满蹊(huángsìniángjiahuāmǎnqī),千朵万朵压枝低(qiānduǒwànduǒyāzhīdī)。留连戏蝶时时舞(liúliánxìdiéshíshíwǔ),自在娇莺恰恰啼(zìzàijiāoyīngqiàqiàtí)。
 
32江南(jiāngnán)    汉乐府(hànyuèfǔ)
 
江南可采莲(jiāngnánkěcǎilián),莲叶何田田(liányèhétiántián)。鱼戏莲叶间(yúxìliányèjiān),鱼戏莲叶东(yúxìliányèdōng),鱼戏莲叶西(yúxìliányèxī),鱼戏莲叶南(yúxìliányènán),鱼戏莲叶北(yúxìliányèběi)。
 
33芙蓉楼送辛渐(fúrónglóusòngxīnjiàn)    王昌龄(wángchānglíng)
 
寒雨连江夜入吴(hányǔliánjiāngyèrùwú),平明送客楚山孤(píngmíngsòngkèchǔshāngū)。洛阳亲友如相问(luòyángqīnyǒurúxiāngwèn),一片冰心在玉壶(yípiànbīngxīnzàiyùhú)。
 
34风(fēng)      李峤(lǐqiáo)
 
解落三秋叶(jiěluòsānqiūyè),能开二月花(néngkāièryuèhuā)。过江千尺浪(guòjiāngqiānchǐlàng),入竹万竿斜(rùzhúwàngānxié)。
 
35别董大(biédǒngdà)   高适(gāoshì)
 
千里黄云白日曛(qiānlǐhuángyúnbáirìxūn),北风吹雁雪纷纷(běifēngchuīyànxuěfēnfēn)。莫愁前路无知己(mòchóuqiánlùwúzhījǐ),天下谁人不识君(tiānxiàshéirénbúshíjūn)?
 
36凉州词(liángzhōucí)    王翰(wánghàn).
 
葡萄美酒夜光杯(pútáoměijiǔyèguāngbēi),欲饮琵琶马上催(yùyǐnpípámǎshàngcuī)。醉卧沙场君莫笑(zuìwòshāchǎngjūnmòxiào),古来征战几人回(gǔláizhēngzhànjǐrénhuí)!
 
37春夜喜雨(chūnyèxǐyǔ)  杜甫(dùfǔ)
 
好雨知时节(hǎoyǔzhīshíjié),当春乃发生(dāngchūnnǎifāshēng)。随风潜入夜(suífēngqiánrùyè),润物细无声(rùnwùxìwúshēng)。
 
野径云俱黑(yějìngyúnjùhēi),江船火独明(jiāngchuánhuǒdúmíng)。晓看红湿处(xiǎokànhóngshīchù),花重锦官城(huāzhòngjǐnguānchéng)。
 
38忆江南(yìjiāngnán)   白居易(báijūyì)
 
江南好(jiāngnánhǎo),风景旧曾谙(fēngjǐngjiùcéngān)。 日出江花红似火(rìchūjiānghuāhóngsìhuǒ),春来江水绿如蓝(chūnláijiāngshuǐlǜrúlán)。能不忆江南(néngbúyìjiāngnán)?
 
39乐游原(lèyouyuán)   李商隐(lǐshāngyǐn)
 
向晚意不适(xiàngwǎnyìbúshì),驱车登古原(qūchēdēnggǔyuán)。夕阳无限好(xīyángwúxiànhǎo),只是近黄昏(zhǐshìjìnhuánghūn)。
 
 
 
40惠崇春江晓景(huìchóngchūnjiāngxiǎojǐng)   苏轼(sūshì)
 
竹外桃花三两枝(zhúwàitáohuāsānliǎngzhī),春江水暖鸭先知(chūnjiāngshuǐnuǎnyāxiānzhī)。芦蒿满地芦芽短(lúhāomǎndìlúyáduǎn),正是河豚欲上时(zhèngshìhétúnyùshàngshí)。
 
41题西林壁(tíxīlínbì)    苏轼(sūshì)
 
横看成岭侧成峰(héngkànchénglǐngcèchéngfēng),远近高低各不同(yuǎnjìngāodīgèbùtóng)。不识庐山真面目(búshílúshānzhēnmiànmù),只缘身在此山中(zhīyuánshēnzàicǐshānzhōng)。
 
42游园不值(yóuyuánbùzhí) 叶绍翁(yèshàowēng)
 
应怜屐齿印苍苔(yìngliánjīchǐyìncāngtái),小扣柴扉久不开(xiǎokòucháifēijiǔbúkāi)。春色满园关不住(chūnsèmǎnyuánguānbùzhù),一枝红杏出墙来(yīzhīhóngxìngchūqiánglái)。

二:[悯农古诗带拼音]【音图诗】带拼音唐诗绝句


   
静夜思 李白
chuáng qián míng yuè guāng
床前明月光,
yí shì dì shàng shuāng
疑是地上霜。
jǔ tóu wàng míng yuè
举头望明月,
dī tóu sī gù xiāng
低头思故乡。
赠汪伦  李白
lǐ bái chéng zhōu jiāng yù xíng
李白乘舟将欲行,
hū wém àn shàng tà gē shēng
忽闻岸上踏歌声。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ
桃花潭水深千尺,
bù jí wāng lún sòng wǒ qíng
不及汪伦送我情。
早发白帝城  李白
zhāo cí bái dì cǎi yún jiān
朝辞白帝彩云间,
qiān lǐ jiāng líng yī rì huán
千里江陵一日还。
liǎng àn yuán shēng tí bù zhù
两岸猿声啼不住,
qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān
轻舟已过万重山。
逢李龟年 杜甫
qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn 
岐王宅里寻常见,
cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén
崔九堂前几度闻。
zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng
正是江南好风景,
luò huā shí jié yòu féng jūn
落花时节又逢君。
江畔独步寻花  杜甫
huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 
黄四娘家花满蹊,
qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī
千朵万朵压枝低。
liú lián xì dié shí shí wǔ
留连戏蝶时时舞,
zì zài jiāo yīng qià qià tí
自在娇莺恰恰啼。
送元二使安西  王维
wèi chéng zhāo yù yì qīng chén
渭城朝雨浥轻尘,
kè shè qīng qīng liǔ sè xīn
客舍青青柳色新。
quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 
劝君更尽一杯 酒,
xī chū yáng guān wú gù rén 
西出阳关无故人。
乌衣巷  刘禹锡
zhū què qiáo biān yě cǎo huā
朱雀桥边野草花,
wū yī xiàng kǒu xī yáng xié
乌衣巷口夕阳斜。
jiù shí wáng xiè táng qián yàn
旧时王谢堂前燕,
fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā
飞入寻常百姓家。
山行  杜牧
yuǎn shàng hán shān shí jìng xiá 
远上寒山石径斜,
bái yún shēng chù yǒu rén jiā 
白云生处有人家。
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 
停车坐爱枫林晚,
shuāng yè hóng yú èr yuè huā 
霜叶红于二月花。
秋夕  杜牧
yín zhú qiū guāng lěng huà píng
银烛秋光冷画屏,
qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng
轻罗小扇扑流萤。
tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ
天阶夜色凉如水,
zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng
坐着牵牛织女星。
 
从军行  王昌龄
qīng hǎi cháng yún àn xuě shān
青海长云暗雪山,
gū chéng yáo wàng yù mén guān
孤成遥望玉门关。
huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ
黄沙百战穿金甲,
bù pò lǒu lán zhōng bù huán 
不破楼兰终不还。
泊船瓜州  王昌龄
jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān
京口瓜洲一水间,
zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān
钟山只隔数重山。
chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn
春风又绿江南岸,
míng yuè hé shí zhào wǒ huán 
明月何时照我还?
  咏柳  贺知章
bì yù zhuāng chéng yī shù gāo 
碧玉妆成一树高,
wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo
万条垂下绿丝绦。
bù zhī xì yè shuí cái chū 
不知细叶谁裁出,
èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo
二月春风似剪刀。
春晓  孟浩然
chūn mián bù jué xiǎo
春 眠 不 觉 晓,
chù chù wén tí niǎo
处 处 闻 啼 鸟。
yè lái fēng yǔ shēng
夜 来 风 雨 声,
huā luò zhī duō shǎo
花 落 知 多 少。
池  孟浩然
quán yǎn wú shēng xī xī liú
泉 眼 无 声 惜细流,
shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 
树 阴 照 水 爱晴柔。
xiǎo hé cái lòu jiān jiān jiǎo
小 荷 才 露尖 尖角,
zǎo yǒu qīng tíng lì shàng tóu 
早 有 蜻 蜓立 上头。
别董大  高適
qiān lǐ huáng yún bái rì xūn
千 里 黄云 白 日 曛,
běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn
北 风 吹雁 雪 纷 纷。
mò chóu qián lù wú zhī jǐ
莫 愁 前路 无 知 己,
tiān xià shuí rén bù shí jūn
天 下 谁人 不 识 君。 
寻隐者不遇  贾岛
sōng xià wèn tóng zǐ
松 下 问 童 子,
yán shī cǎi yào qù
言 师 采 药 去。
zhǐ zài cǐ shān zhōng
只 在 此 山 中,
yún shēn bù zhī chù
云 深 不 知 处。
寒食  韩翃
chūn chéng wú chù bù fēi huā
春 城 无 处不飞花,
hán shí dōng fēng yù liǔ xié
寒 食 东 风御柳斜。
rì mò hàn gōng chuán là zhú
日 暮 汉 宫传蜡烛,
qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā
轻 烟 散 入五侯家。
  古朗月行  李白
xiǎo shí bù shí yuè
小时不识月,
hū zuò bái yù pán
呼作白玉盘。
yòu yí yáo tái jìng
又疑瑶台境,
fēi zài qīng yún duān
飞在青云端。
独坐敬亭山  李白
zhòng niǎo gāo fēi jìn
众鸟高飞尽,
gū yún dù qù xián
孤云独去闲。
xiāng kàn liǎng bù yàn
相看两不厌,
zhǐ yǒu jìng tíng shān
只有敬亭山。
秋浦歌  李白
bái fà sān qiān zhàng
白发三千丈,
yuán chóu sì gè cháng
缘愁似个长。
bù zhī míng jìng lǐ
不知明镜里,
hé chù dé qiū shuāng
何处得秋霜。
绝句  杜甫
liǎng gè huáng lí míng cu liǔ
两个黄鹂鸣翠柳,
yī háng bái lù shàng qīng iān
一行白鹭上青天。
chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě
窗含西岭千秋雪,
mén bó dōng wú wàn lǐ chuán
门泊东吴万里船。
  鹿柴  王维
kōng shān bù jiàn rén 
空山不见人,
dàn wén rén yǔ xiǎng 
但闻人语响。
fǎn yǐng rù shēn lín
返景入深林,
fù zhào qīng tái shàng 
复照青苔上。
九月九日忆山东兄弟  王维
dú zài yì xiāng wéi yì kè
独在异乡为异客,
měi féng jiā jié bèi sī qīn
每逢佳节倍思亲。
yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù 
遥知兄弟登高处,
biàn chā zhū yú shāo yì rén
遍插茱萸少一人。
望洞庭  刘禹锡
hú guāng qiū yuè liǎng xiāng hé
湖光秋月两相和,
tán miàn wú fēng jìng wèi mó
潭面无风镜未磨。
yáo wàng dòng tíng shān shuǐ cuì
遥望洞庭山水翠,
bái yín pán lǐ yī qīng luó
白银盘里一青螺。
清明  杜牧
qīng míng shí jié yǔ fēn fēn 
清明时节雨纷纷 ,
lù shàng xíng rén yù duàn hún 
路上行人欲断魂 。
jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu 
借问酒家何处有 ,
mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 
牧童遥指杏花村。
 
芙蓉搂送辛渐  王昌龄
hán yǔ lián jiāng yè rù wú
寒雨连江夜入吴,
píng míng sòng kè chǔ shān gū 
平明送客楚山孤。
luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn
洛阳亲友如相问,
yí piàn bīng xīn zài yù hú
一片冰心在玉壶。
 
凉州词  王之涣
huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān
黄河远上白云间,
yī piàn gū chéng wàn rèn shān
一片孤城万仞山。
qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ
羌笛何须怨杨柳,
chūn fēng bù dù yù mén guān
春风不度玉门关。
 
宿建德江  孟浩然
yí zhōu bó yān zhǔ 
移 舟 泊 烟 渚,
rì mù kè chóu xīn 
日 暮 客 愁 新。
yě kuàng tiān dī shù 
野 旷 天 低 树,
jiāng qīng yuè jìn rén 
江 清 月 近 人。
悯农  李绅
chūn zhòng yī lì sù 
春 种 一 粒 粟,
qiū shōu wàn kē zǐ 
秋 收 万 颗 子。
sì hǎi wú xián tián 
四 海 无 闲 田,
nóng fū yóu è sǐ 
农 夫 犹 饿 死!
 
咏鹅  骆宾王
é  é  é 
鹅 , 鹅 , 鹅,
qū xiàng xiàng tiān gē 
曲 项 向 天 歌。
bái máo fú lǜ shuǐ 
白 毛 浮 绿 水,
hōng zhǎng bō qīng bō 
红 掌 拨 清 波。
 
逢雪宿芙蓉山主人   刘长卿
rì mò cāng shān yuǎn 
日 暮 苍 山 远,
tiān hán bái wū pín 
天 寒 白 屋 贫。
chái mén wén quǎn fèi 
柴 门 闻 犬 吠,
fēng xuě yè guī rén 
风 雪 夜 归 人。
  枫桥夜泊  张继
yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān
月 落 乌啼 霜 满 天,
jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián
江 枫 渔火 对 愁 眠。
gū sū chéng wài hán shān sì
姑 苏 城 外 寒 山 寺,
yè bàn zhōng shēng dào kè chuán
夜 半 钟声 到 客 船。
滁州西涧  韦应物
dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng
独怜幽草涧边生,
shàng yǎu huáng lí shēn shù míng
上有黄鹂深树鸣。
chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí
春潮带雨晚来急,
yě dù wú rén zhōu zì héng 
野渡无人舟自横。
  乐原游  李商隐
xiàng wǎn yì bù shì
向 晚 意 不 适,
qū chē dēng gǔ yuán
驱 车 登 古 原。
xī yáng wú xiàn hǎo
夕 阳 无 限 好,
zhǐ shì jìn huāng hūn
只 是 近 黄 昏!
望庐山瀑布  李白
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān
日 照 香 炉 生 紫烟,
yáo kàn pùbù guà qián chuān
遥 看瀑 布 挂 前川。
Fēi liú zhí xià sān qiān chǐ
飞 流 直 下 三 千 尺,
yí shì yín hé luò jiǔ tiān
疑 是 银 河 落 九 天。
黄鹤楼送孟浩然之广陵  李白
gù rén xī cí huáng hè lóu
故 人 西 辞 黄 鹤 楼,
yān huā sān yuè xià yang zhōu
烟 花 三 月 下 扬 州。
gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn
孤 帆 远 影 碧 空 尽,
wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú
惟 见 长 江 天 际 流。
望天门山  李白
tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi
天 门 中 断 楚 江 开,
bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí
碧 水 东 流 至 此 回。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū
两 岸 青 山 相 对 出,
gū fān yí piàn rì biān lái
孤 帆 一 片 日 边 来。
赠花卿  杜甫
jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn
锦城丝管日纷纷,
bàn rù jiāng fēng bàn rù yún
半入江风半入云。
cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu
此曲只应天上有,
rén jiān néng dé jǐhuí wén
人间能得几回闻。
绝句  杜甫
chí rì jiāng shān lì
迟日江山丽,
chūn fēng huā cǎo xiāng
春风花草香。
ní róng fēi yàn zǐ
泥融飞燕子,
shā nuǎn shuì yuān yāng 
沙暖睡鸳鸯。 
竹里馆  王维
dú zuò yōu huáng lǐ
独坐幽篁里,
tán qín fù cháng xiào
弹琴复长啸。
shēn lín rén bù zhī
深林人不知,
míng yuè lái xiāng zhào
明月来相照。
竹枝词  刘禹锡
yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng
杨柳青青江水平,
wén láng jiāng shàng chàng gē shēng
闻郎江上唱歌声。
dōng biān rì chū xī biān yǔ
东边日出西边雨,
dào sh ìwú qíng què yǎu qíng
道是无晴却有晴。
浪淘沙  刘禹锡
jiǔ qū huáng hé wàn lǐ shā
九曲黄河万里沙,
làng táo fēng bǒ zì tiān yá
浪淘风簸自天涯。
rú jīn zhí shàng yín hé qù
如今直上银河去,
tóng dào qiān niú zhī nǚ jiā
同到牵牛织女家。
 
江南春  杜牧
qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng
千里莺啼绿映红,
shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng
水村山郭酒旗风。
nán cháo sì bǎ ibā shí sì 
南朝四百八十寺,
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
多少楼台烟雨中。
 
出塞  王昌龄
qín shí míng yuè hàn shí guān
秦时明月汉时关,
wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán
万里长征人未还。
dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài
但使龙城飞将在,
bù jiào hú mǎ dù yīn shān
不教胡马度阴山。
 
回乡偶书  贺知章
shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí
少小离家老大回,
xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi
乡音无改鬓毛衰。
ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí
儿童相见不相识,
xiào wèn kè cóng hé chù lái 
笑问客从何处来。
 
  登鹳雀搂  王之涣
bái rì yī shān jìn
白 日 依 山 尽,
huáng hé rù hǎi liú
黄 河 入 海 流。
yù qióng qiān lǐ mù
欲 穷 千 里 目,
gèng shàng yī céng lóu
更 上 一 层 楼。
 
悯农  李绅
chú hé rì dāng wǔ 
锄 禾 日 当 午,
hàn dī hé xià tǔ
汗 滴 禾 下 土。
shuí zhī pán zhōng cān 
谁 知 盘 中 餐,
lì lì jiē xīn kǔ
粒 粒 皆 辛 苦 。
 
凉州词  王翰
pú táo měi jiǔ yè guāng běi
葡 萄 美 酒 夜 光 杯,
yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 
欲 饮 琵 琶 马 上 催。
zuì wò shā chǎng jūn mò xiào 
醉 卧 沙 场 君 莫 笑,
gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí
古 来 征 战 几 人 回?
  江雪  柳宗元
qiān shān niǎo fēi jué 
千 山 鸟 飞 绝,
wàn jìng rén zōng miè 
万 径 人 踪 灭。
gū zhōu suō lì wēng 
孤 舟 蓑 笠 翁,
dú diào hán jiāng xuě 
独 钓 寒 江 雪。
  塞下曲  卢纶
jín àn cǎo jīng fēng 
林 暗 草 惊 风,
jiāng jūn yè yǐn gōng 
将 军 夜 引 弓。
píng míng xún bái yǔ 
平 明 寻 白 羽,
mò zài shí léng zhōng 
没 在 石 棱 中。
 
 

三:[悯农古诗带拼音]必背古诗:悯农(一)


(点击上方的五个按键,经典解读)
必背古诗:悯农(一)
李 绅
 
chūn
zhòng 


qiū
shōu
wàn


 hǎi

xián
tián
 


nóng

yóu
è

 饿


 
作者背景  李绅(772-846),唐代诗人。字公垂,无锡(今江苏无锡)人。他是新乐府运动的积极参加者,而且是写新乐府诗,最早的实践者,和白居易、元稹的关系很密切。
 
注词释义  粟:谷子,去皮后就小米。这里指粮食作物的种子。 子:谷子。 四海:全国之内。 闲田:空闲的、没有利用的土地。 犹:还是。
 
古诗今译  春天种下一料粟种,秋天收获万颗粮食。四海之内没有荒田,还有农民活活饿死。
 
名句赏析  诗人形象地用“种”和“收”,“一料粟”就变成了“万颗子”描绘出农民的劳动;而且全国的土地尽被开垦,毫无荒废,我们由此能够想象出一个遍地谷穗金黄、粮食堆积如山的丰收景象。而“四海无闲田”则显示了农民的勤劳和辛劳,诗歌最后一句笔锋陡转,揭示出一个残酷的实现:创造丰收的农民却被活活饿死。这一巨大的反差形成极大的震憾力量,它迫使我们深思,是谁造成了农民的悲惨命运?诗人用通俗明白的语言声讨了那些不劳而获的剥削者,也使我们认识了当时社会制度的极度不公正。